OWH

Ogólne warunki handlowe 
Likra Polska Sp. z o.o. (zwana dalej LPL)

1.0. Postanowienia ogólne:
1.1. Dostawy towarów do klienta przez firmę LPL odbywają się wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych warunków handlowych. Inne postanowienia wymagają formy pisemnej. Pracownicy firmy LPL nie są upoważnieni do tego, aby czynić odrębne ustalenia w formie ustnej.
Przyjęcie oferty oznacza akceptację Ogólnych warunków handlowych przez klienta. Oferty są niezobowiązującei niewiążące.
1.2. Zlecenia i ustalenia są wiążące dla firmy LPL tylko w przypadku ich pisemnego potwierdzenia.

2.0. Dostawa, transport, zwłoka w odbiorze przedmiotu kupna, przejście ryzyka:
2.1.
Decydujące do rozliczenia są wagi / ilości stwierdzone na miejscu rozładunku. Osoba przejmująca towar winna skontrolować oraz potwierdzić wagę załadunkową, ilości zgodnie z dokumentami załadunkowymi. Późniejsze reklamacje w zakresie wagi lub ilości nie będą uznawane.
Firma LPL nie ponosi odpowiedzialności za terminowe dotarcie pojazdów transportowych na miejsce docelowe. Dopuszczalne jest niewielkie przekroczenie terminu dostawy. W przypadku działania siły wyższej LPL jest uprawniona do zmiany terminu dostawy lub odstąpienia od umowy.
2.2. Jeżeli klient znajduje się w zwłoce w odbiorze firma LPL jest uprawniona do magazynowania towaru na koszt i ryzyko klienta w uprawnionym magazynie lub, do odstąpienia od umowy po określeniu odpowiedniego dodatkowego terminu.
2.3. Miejscem realizacji dla dostawy i płatności jest siedziba firmy LPL, również w przypadku, gdy zgodnie z umową przekazanie odbywa się w innym miejscu. Korzyści i niebezpieczeństwa przechodzą najpóźniej z chwilą wyjścia z magazynu LPL w przypadku dostawy z fabryki na klienta.
W przypadku braku ustalonych warunków Incoterms ryzyko przechodzi na klienta wraz z przekazaniem przedstawicielowi ds. wysyłki. W przypadku ustalenia reguł Incoterms stosuje się międzynarodowe warunki handlowe opublikowane przez Izbę Handlową (ICC), w brzmieniu obowiązującym w momencie zawarcia umowy.

3.0. Ceny:
3.1. Dostawy od firmy LPL odbywają się albo na podstawie ustalonych cen zgodnie z ofertą lub kontraktem albo zgodnie
z ostatnio ustalonymi cenami. W przypadku udzielenia niezatwierdzonych cen specjalnych ze strony kierownictwa LPL, kierownictwo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia. W innym razie obowiązują ceny zgodnie z obowiązującą w danym przypadku cennikiem. Ceny ofertowe są niewiążące.
3.2. O ile nie ustalono wyraźnie inaczej, wszystkie wymienione ceny nie zawierają podatku VAT.
3.3. W przypadku towarów w workach oraz dużych opakowaniach ceny należy postrzegać jako zawierające opakowanie.
3.4. Faktury uznaje się za zaakceptowane, o ile w ciągu 8 dni nie zostaną wniesione żadne zastrzeżenia.
3.5. W przypadku dodatkowych kosztów związanych z zakupem towarów po transakcji, firma LPL może je rozliczyć, jeżeli powstały na podstawie zarządzenia urzędowego lub ustawowego, którego skutku nie można było przewidzieć. Na tej samej zasadzie działa również obniżenie kosztów na korzyść klienta.
3.6. Mieszanki paszowe oraz mieszanki paszowe mineralne są dostarczane do klientów w Polsce bezpłatnie.

4.0. Płatność, zwłoka w płatności:
4.1.
Jeżeli w umowie lub udzieleniu zlecenia nie ustalono inaczej, płatność odbywa się w PLN w ciągu 8 dni od przedłożenia faktury, gotówka netto, bez potrąceń, bez kosztów.
4.2. Miejscem spełnienia płatności jest siedziba firmy LPL lub podany prze nią bank. Płatność uważa się za zrealizowaną
w momencie wpłynięcia przelewu przekazanej kwoty do banku LPL.
4.3. Potrącenia na roszczenia wobec firmy LPL, na podstawie roszczeń wzajemnych, niezależnie od ich rodzaju, jest wykluczone.
4.4. W przypadku zwłoki w płatności zostaną naliczone ustawowe odsetki za zwłokę.
4.5. W przypadku opóźnień w realizacji płatności klient winien pokryć wszystkie koszty upomnień oraz koszty inkasa.
4.6. Opóźnienia w płatności zwalniają firmę LPL z dalszych zobowiązań w zakresie dostaw.
4.7. Uzasadnione reklamacje upoważniają klienta wyłącznie do otrzymania zwrotu odpowiedniej części kwoty brutto faktury.
4.8. Płatności klienta są zaliczane co do zasady na poczet najstarszego długu.
4.9. Pracownicy firmy LPL są upoważnieni do pobierania opłat wyłącznie po przedłożeniu pisemnego pełnomocnictwa.

5.0. Odstąpienie od umowy:
5.1. W przypadku opóźnień w płatności przez klienta, negatywnej oceny kondycji finansowej lub otwarcia postępowania upadłościowego jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.

6.0. Rękojmia:
6.1.
Firma LPL dostarcza towary o właściwej jakości handlowej. Załączone wzory służą jedynie do określenia rodzaju produktu. Firma LPL nie gwarantuje tym samym dostaw absolutnie zgodnym ze wzorcem. Zmiany w składzie materiałów paszowych, wyjściowych produktów paszowych i dodatków są dopuszczalne bez wcześniejszego powiadomienia klienta, o ile mieszczą się w ramach udzielonej gwarancji lub przepisów dotyczących pasz.
6.2. LPL nie odpowiada za stan pojazdów transportowych.
6.3. Termin rękojmi można ustalić na podstawie dokumentów dostawy czy etykiety opakowania. Roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu po 12 miesiącach.
6.4. Klient ma obowiązek niezwłocznie sprawdzić towar i w formie pisemnej zgłosić wszystkie wady, które w przypadku odpowiedniej kontroli zostały wykryte lub powinny były zostać ukryte, podając ich rodzaj oraz zakres (reklamacja z tytułu wad). Reklamacje te są przyjmowane tylko po wspólnym zapieczętowanym pobraniu próbki wraz przedstawicielem firmy. Wykryte wady winny być usunięte bezpośrednio po ich wykryciu. Do czasu wyjaśnienia reklamacji klient winien w odpowiedni sposób przechowywać towar. Decyzja o stwierdzeniu szkody zostanie podjęta dopiero po przedłożeniu analiz i ekspertyz. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, LPL ma prawo do wymiany wadliwego produktu na nowy, usunięcia wady lub zwrotu części ceny zakupu – jako prawo do zmniejszenia ceny.
6.5. W przypadku braku zgłoszenia reklamacji z tytułu wad lub zgłoszenia jej w nieodpowiednim czasie przyjmuje się, że towar został zaakceptowany. Późniejsze dochodzenie wynikłych z wady roszczeń jest niedozwolony. LPL jest zwolniona z tego obowiązku gwarancyjnego, jeżeli dostarczone towary zostały zmienione, poddane obróbce lub próbom usunięcia wad przez innych. Jeżeli reklamacja o wadę okaże się nieuzasadniona, Kupujący zrekompensuje LPL wszelkie poniesione w związku z tym koszty.
6.6. Punkt ten obowiązuje tylko w przypadku dostaw mieszanek paszowych i pasz mineralnych:
W przypadku reklamacji klient winien na nasze żądanie udzielić informacji o warunkach chowu oraz stanie zdrowia zwierząt, a dodatkowo umożliwić wgląd do dokumentacji weterynaryjno-medycznej. W celu uniknięcia nieporozumień należy podkreślić, iż LPL nie odpowiada za wady lub szkody; LPL nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania naszych zaleceń (np. w zakresie składu, dozowania), nieodpowiedniego składowania bądź też w przypadku niestosowania się do rozporządzenia dot. higieny pasz; dotyczy to także wad lub szkód, które powstały w wyniku stosowania materiału sporządzonego przez klienta.

7.0. Ograniczenia odpowiedzialności:
7.1.
Odpowiedzialność jest ograniczona do szkód typowych dla umowy.
7.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, szkód wynikających z naruszenia życia, ciała lub zdrowia, a także w przypadku przejęcia gwarancji lub obietnicy zakupu oraz w przypadku podstępnego działania.
7.3. W przypadku przedawnienia roszczeń odszkodowawczych w stosunku do przedsiębiorców obowiązuje pkt 6.3.,
w przypadku konsumentów obowiązuje okres przedawnienia wynoszący 3 lata od momentu poinformowania o szkodzie i sprawcy.
7.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania.

8.0. Zastrzeżenie własności:
8.1.
Do czasu całkowitej zapłaty ceny zakupu oraz związanych z nim odsetek i kosztów dostarczone towary pozostają własnością LPL. To zastrzeżenie własności obejmuje również nowe produkty powstałe w wyniku przetwarzania towarów. Jeżeli towary LPL są mieszane lub mieszane z podobnymi przedmiotami niebędącymi własnością Kupującego, to LPL nabywa współwłasność z produktem. W przypadku zwrotu towaru LPL jest uprawniona do naliczanie należnych kosztów transportu oraz kosztów manipulacyjnych.
8.2. W przypadku gdy dostarczone przez LPL towary przed ich pełną zapłatą zostały odsprzedane przez Kupującego na rzecz osób trzecich, cenę zakupu uważa się za scedowaną na rzecz LPL. Na żądanie LPL Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia cesji dłużnikowi trzeciemu. W przypadku zajęcia towaru przez osobę trzecią Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia LPL. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego składowania na własny koszt.
8.3. W przypadku opóźnienia w płatności, otworzenia postępowania upadłościowego, a także w przypadku pisemnego dochodzenia zastrzeżenia własności klient traci prawo do zbycia, zmieszania, przetworzenia lub wykorzystania do skarmienia towaru, którego własność została zastrzeżona.

9.0. Następstwo prawne:
9.1.
Wszelkie wynikające z przedmiotowego stosunku umownego prawa i obowiązki przechodzą w swoim zakresie i zgodnie z § 38 Abs 1 UGB niem. kodeksu przedsiębiorstw (niem. skrót UGB) na pojedynczego spadkobiercę naszego przedsiębiorstwa. Strona umowy rezygnuje tym samym ze swojego prawa do sprzeciwu w rozumieniu § 38 ust. 2 kodeksu przedsiębiorstw (niem. skrót UGB). Roszczenia powstałe po przejęciu firmy można zgłaszać wyłącznie do jej nabywcy.

10.0. Ochrona danych osobowych:
10.1.
Klient wyraża zgodę na to, dane osobowe podane w ramach stosunków handlowych były w celu realizacji umowy oraz w celu udzielania informacji klientom za pośrednictwem prospektów, katalogów, poczty elektronicznej zapisywane
i przetwarzane metodą automatyczną. Klient może odwołać tę zgodę w każdym czasie w formie pisemnej, poprzez
e-mail lub faks. W pozostałych przypadkach odsyłamy do informacji o ochronie danych https://www.likra.pl/oswiadczenie-o-ochronie-danych

11.0. Miejsce wykonania, prawo obowiązujące, właściwość sądu:
11.1.
Miejscem wykonania umowy i wyłączną właściwością sądową dla wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku handlowego jest właściwy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. W zakresie stosunku umownego zastosowanie ma prawo polskie. Niniejsze Ogólne warunki handlowe obowiązują również dla wszystkich przyszłych czynności prawnych z klientem, również wtedy, gdy nie zostały ponownie ustalone. W przypadku jeśli niektóre z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych okażą się niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe z nich.

Bydgoszcz, kwiecień 2021 r.