NADRUK

ODPOWIEDZIALNY ZA TREŚĆ

Likra Polska SP. Z O.O.
Ul. Chodkiewicza 15
PL 85-065 Bydgoszcz


Telefon: +48 (0)52 325 12 08
E-Mail: info(at)likra.pl
 

NIP: PL5222666133
REGON: 015253620

Nr KRS: KRS 0000141264

Zarejestrowany w:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes Zarządu:
Prokurent Rafał Biegniewski
Dir. Johannes Kapeller

Koncepcja i Wdrożenie   

W4 premium GmbH
Leonfeldner Straße 328
A-4040 Linz
Tel.: +43 (0) 732 92 28 58
E-Mail: office(at)w4.at
www.w4.at


PRAWA AUTORSKIE DO OBRAZU/TEKSTU:

Likra Polska SP. Z O.O., fontawesome.com, Freepik (https://www.flaticon.com/), icons8.de, iStock, stock.adobe

Teksty, obrazy, grafiki, pliki itp. użyte na stronie internetowej podlegają prawu autorskiemu i innym prawom ochrony własności intelektualnej. Ich rozpowszechnianie, modyfikowanie, wykorzystywanie do celów komercyjnych lub wykorzystywanie na innych stronach internetowych lub w innych mediach jest niedozwolone. Wskazówka zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach: Za strony internetowe osób trzecich, do których wydawca odsyła za pomocą tzw. linków, odpowiedzialni są odpowiedni oferenci. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron osób trzecich. Ponadto do strony internetowej wydawcy mogą bez jego wiedzy prowadzić odnośniki z innych stron internetowych za pomocą tzw. linków. Wydawca nie przejmuje odpowiedzialności za oświadczenia, treści lub powiązania ze strukturą partyjną wydawcy na stronach internetowych osób trzecich. Wydawca odpowiada za treści osób trzecich tylko wtedy, gdy posiada o nich pozytywną wiedzę (np. treści nielegalne lub przestępcze), a zapobieżenie ich wykorzystaniu jest technicznie możliwe i uzasadnione. Wydawca nie jest jednak zobowiązany przez niemiecką ustawę o telemediach (ustawa o tele usługach) do stałej kontroli treści zewnętrznych.

WYŁĄCZENIA

1.Treść oferty online
Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub ideowych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji i/lub przez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo niemożliwe, jeśli ze strony autora nie można udowodnić umyślnego lub mniej lub bardziej niedbałego zawinienia. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. Odniesienia i linki                                                                                    
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one odsyłają, nie można było rozpoznać na nich żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których odsyłają linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której prowadzi link, a nie ten, kto umieścił link do danej publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo o znakach towarowych                               
Autor stara się przestrzegać praw autorskich użytych we wszystkich publikacjach grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać samodzielnie stworzone grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub sięgać po grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji. Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

4. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności      
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostaliście Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

5.Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ODR-VO:             
Komisja Europejska oferuje możliwość rozstrzygania sporów online na prowadzonej przez siebie platformie (tzw. "platforma ODR"). Platforma ODR może służyć jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Dostęp do tej platformy można uzyskać za pośrednictwem zewnętrznego linku ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Inne
Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.